.

صفحه اصلی طرح های تحقیقاتی گزارش نتایج طرح های تحقیقاتی خلاصه گزارش نهائی طرح تحقیقاتی در مورد کانسر کولورکتال
با توجه به پایان بازسازی ؛ روزهای یکشنبه و چهارشنبه در مکان دائمی مطب پذیرای بیماران گرامی هستیم

خلاصه ای از گزارش نهائی طرح با عنوان:

"مقایسه پیگیری فعال با پیگیری رایج از نظر میزان عود و بقای یکساله و دو ساله در بيماران كانسر كولوركتال كه در بخشهاي جراحي بيمارستان امام خميني و انستيتو كانسر عمل شده اند."

مجری اصلی: دکتر امیر کشوری

روش اجرا: در سالهاي اخير بعضي مطالعات در ساير کشورها نشان داده اند که پيگيري فعال بيماران کانسر کولورکتال بعد از عمل جراحي, نسبت به پيگيري غير فعال ,باعث تشخيص زود تر موارد عود و افزايش بقاي عمر اين بيماران مي شود.

در حال حاضر در کشور ما هيچ الزامي در مورد نحوه پيگيري اين بيماران وجود ندارد. هدف از اجراي اين طرح آن بود که ميزان تاثير پيگيري فعال, نسبت به پيگيري غير فعال در شرايط تشخيصي ودرماني کشور ما شناخته شود. لذا بصورت آينده نگر 84 بيماري را که ازمهر ماه 1386با تشخيص کانسرکولون يارکتوم عمل شدند را با تشکيل يک درمانگاه ويژه تحت پيگيري فعال قرارداديم و ميزان عود وبقاي عمر آنها را با ميزان عود وبقاي عمر 83 بيماري که در فاصله ي حد اقل دو سال قبل از شروع اين طرح در همان بخشها عمل شده بودند, مقايسه نموديم. بديهي است اطلاعات اين گروه بصورت گذشته نگر جمع آوري شده بود ولي نتايج درمان آنها نيز بصورت آينده نگر پيگيري شد. در هر دو گروه, بيماراني که رزکسيون آنها جنبه درماني(Curative) نداشته و يا به هر دليلي امکان پيگيري آنها وجود نداشت از مطالعه حذف شدند.

نتایج: از نظر سن و جنس تفاوت عمده اي بين دو گروه نبود ( متوسط سني 54/57 سال در مقايسه با 52/96 سال و 54/2 % مرد در مقايسه با52/4% مرد ). با وجود آنکه در گروه آينده نگر درصد بيشتري از بيماران تومورشان در ناحيه رکتوم بوده است (60/7% در مقايسه با51/8% ) ولي ميزان عملAbdomino Perineal Resection (APR)   که منجر به محروم شدن بيمار از اسفنکتر و کلستومي دائمي مي گردد، کمتر بوده ( 26/2% در مقايسه با 34/9%) است. اين نکته بيانگر تغيير واضح در روشهاي درماني کانسر رکتوم در اين مجتمع درماني ميباشد.

ميزان عود در گروه آينده نگر بيشتر بود, ولي ارزش آماري نداشته است ( ميزان عود دو ساله26% در مقايسه با22/7% ,

0/619 = P value). بقاي عمر در گروه آينده نگر کمتر بوده است ولي ارزش آماري نداشته است (بقاي عمر دو ساله78/6% در مقايسه با 83/1% , 0/460 P value =). از آنجا که امکان عود در کانسر رکتوم محتمل تر است,بالاتر بودن ميزان عود و کمتر بودن بقاي عمر در گروه آينده نگر ممکن است تا حدي ناشي از بيشتر بودن تعداد کانسرهاي رکتوم در اين گروه باشد

تشخيص عود کانسر در گروه آينده نگر 7 ماه زودتر از گروه گذشته نگر بوده است( 10/5 ماه در مقايسه با 17/5 ماه) . اين تفاوت از نظر آماري با ارزش بوده است (0/003= P value ).

       بقاي عمر بيماران عود کرده در گروه گذشته نگر بهتر از گروه آينده نگر بوده است و بطور کلي در گروه گذشته نگر بعد از عود، بيماران 2 ماه بيشتر زنده بوده اند. اگرچه اين يافته ارزش آماري نداشته ولي ميتواند نشان دهد که تشخيص زودتر در گروه آينده نگر, موجب طول عمر بيشتري براي بيماران اين گروه نشده است.

در گروه آينده نگر ميزان symptom-free detection بسيار بهتر از گروه گذشته نگر بوده است(59% در مقابل 17/6%) و مويد اين واقعيت است که اکثر موارد عود در گروه آينده نگر قبل از آنکه علائم باليني پيدا کنند، بر اساس آزمايشات دوره اي، تشخيص داده شده اند ولي در گروه گذشته نگر اکثر موارد عود بعد از ايجاد علائم باليني تشخيص داده شده اند.

نتیجه گیری: در يک جمع بندي کلي در اين طرح تحقيقاتي به اين نتيجه مي رسيم که پيگيري مستمر و فعالانه بعد از جراحي مبتلايان به کانسرهاي کولورکتال, اگر چه موجب تشخيص زودتر موارد عود شده و طول عمر کلي بيماران را بالاتر برده است ولي نقشي در کاهش عود و يا طول عمر بيشتر در بيماران عود کرده نداشته است. البته ممکن است با افزايش تعداد بيماران ارجحيت پيگيري مستمر و دقيق را بتوان ثابت نمود.

پیشنهادها: در مجموع از آنجا که ايجاد يک درمانگاه پيگيري ايده آل در بيمارستانهاي کشور ما کار ساده اي نمي باشد و حتي در صورت ايجاد چنين درمانگاهي نمي توان انتظار داشت که تمام بيماران بطور منظم و مرتب به آن مراجعه نمايند لذا توصيه ميشود:

1 - اطلاعات کافي در مورد نحوه پيگيري بصورت کتبي و شفاهي و يا تهيه فيلم آموزشي و CD در زمان بستري به بيمار داده شود و بعد از آن نيز هر 6 ماه از طريق تلفن و Email ، از اينکه بيمار، برنامه پيگيري خود را بطور منظم انجام مي دهد، اطمينان حاصل نمائيم.

2 - ميزان مراجعه بيماران در سال دوم بعد از عمل کمتر بوده است و اين در حالي است که شانس ايجاد عود در سال دوم بيشتر است. شايد بيماران در سال دوم احساس بهبودي نسبي مي کنند و نياز به پيگيري را کمتر احساس مي کنند, بنابر اين توصيه ميشود در سال دوم از طريق تلفن, بيماران تشويق به انجام پيگيري هاي دوره اي شوند.

3 در صورت مطرح شدن احتمال عود, تصميم گيري در مورد بيمار در جلسات ويژه و با حضور تمام گروههاي فوق تخصصي که در درمان کانسر نقش دارند, گرفته شود.

آخرین به روز رسانی (پنجشنبه 25 دی 1393 ساعت 22:05)

 
اطلاعات تماس

نشاني مطب

 

خيابان شريعتي -بالاتر از سيدخندان -   روبروي خيابان خواجه عبداله انصاري - ساختمان۱۰۳۰- طبقه۵ - واحد۱۹ 

تلفن:۲۲۸۵۲۶۵۰- ۰۲۱   

تلفن همراه مطب :              ۶۰۷۶۲۷۸-۰۹۱۹